Een overzicht van plannen die in het gebied spelen

Realisatie Ecologische Hoofdstructuur


Realisatie Ecologische Hoofdstructuur in de kern van De Maashorst

De provincie heeft de Maashorst bestempeld als ecologische hoofdstructuur (EHS). In het hart van de Maashorst liggen 238 hectaren die nog in landbouwkundig gebruik zijn en dus geen EHS zijn.
Om de nog ontbrekende EHS te realiseren worden op vrijwillige basis 180 hectaren die nu een ander grondgebruik hebben, omgevormd naar natuur. Deze 180 hectaren kunnen worden verworven, maar het is ook mogelijk om een vorm van particulier natuurbeheer toe te passen. 58 hectaren grond die al verworven zijn, zullen worden omgevormd tot natuur.

Het uiteindelijke doel is het realiseren van een groot aaneengesloten natuurgebied. Een tweede belangrijk doel is herstel van de hydrologie:  het beëindigen van de verdroging door het op vrijwillige basis verminderen van snelle waterafvoer en het beëindigen van beregening uit grondwater.


Landgoed Nabbegat


Landgoed Nabbegat realiseert ruim 30 ha nieuwe natuur, onder andere door omzetting van agrarische grond. De natuurwaarde wordt verbeterd en aardkundige en cultuurhistorische waarden worden versterkt. In deze gezonde omgeving ontstaat onder andere ruimte voor een groep dementerende bejaarden. Een gedeelte van deze ontwikkeling is als deelproject opgenomen in ‘Meer Maashorst!’.Pompekliniek


De groene omgeving rondom de TBS-kliniek wordt natuurlijker ingericht en de inpassing van de aanwezige gebouwen wordt verbeterd. Dit komt ten goede aan de gezondheid van de cliënten, maar zorgt tevens voor een groene en beter passende  uitstraling van het complex naar de omgeving. Ook ontstaat een “keten”, waarbij de bewoners van de TBS-kliniek met houtbewerking producten zullen gaan maken van hout uit de Maashorst.


Uitbreiding camping Heische Tip


Camping de Heische Tip heeft plannen in voorbereiding voor een upgrade; er worden ruimere en mooiere staanplaatsen gecreëerd en het gehele terrein wordt met passende beplanting beter geïntegreerd in zijn omgeving.  Omdat de camping aan de hoofddrift van Zeeland ligt zal het nieuwe groen aan de rand van de camping worden afgestemd op de inrichting van de hoofddrift.


Wijstherstel


Voor het wijstgebied tussen de Langenboomseweg en de Vensteeg is een plan opgesteld om het unieke wijstverschijnsel te herstellen. Er worden enkele poelen, een natte laagte en enkele natuurvriendelijke oevers aangelegd. De voor dit gebied karakteristieke beplanting wordt aangevuld en enkele nieuwe wandelpaden en rustplekken zullen de recreatieve waarde van het gebiedje vergroten.


landerd
2210