Achtergronden en uitgangspunten


De projecten dynamische landschappen Schaijk en Zeeland maken deel uit van het  omvangrijke project Meer Maashorst ‘een gezond landschap’ dat door de Maashorst gemeenten in samenspraak met veel maatschappelijke groepen en met bedrijven is opgesteld. Doelstellingen van dit initiatief zijn:

Meer Maashorst!:
  • Ontwikkelt een schil van kleinschalig dynamisch  landschap, als expliciet onderdeel van De Maashorst, waardoor de natuurkern stil blijft (en de bosschil luw). Dynamisch staat voor tal van nieuwe recreatieve en/of gezondheid gerelateerde initiatieven, die een bijdrage leveren aan de Maashorsteconomie.
  • Maakt cultuurhistorie en archeologie voor iedereen beleefbaar. Hiermee leggen we de ziel van De Maashorst bloot.
  • Verbindt stad en land met het cultuurhistorisch waardevol patroon van dreven en driften als ruimtelijke drager.
  • Geeft De Maashorst een eigen onderscheidende identiteit: Gezond Landschap.
  • Leidt tot een sterke Maashorst community. Alle betrokkenen – lokale overheid, organisaties, ondernemers en burgers- ontwikkelen samen De Maashorst. Betrokkenheid en verantwoordelijkheid. Nu en in de toekomst

De provincie Noord brabant heeft een omvangrijke subsidie ter beschikking gesteld om deze doelstellingen ook haalbaar te maken.

Een belangrijke kaart uit het project is de volgende overzichtsschets


De deelprojecten binnen het programma ‘Meer Maashorst’ zijn heel divers, van een natuurbegraafplaats tot een professionele tuinderij voor vergeten groenten. Maar elk project draagt bij aan het totaal. De verschillende deelprojecten geven samen invulling aan de doelstellingen van ‘Meer Maashorst!’.  

De gemeenten investeren in de realisatie van goede en aantrekkelijke stad-landverbindingen. Zij doen dit op basis van het cultuurhistorisch patroon van dreven en driften. De driften zijn de vele  kronkelige zandpaden waarover vroeger de schapen vanuit de stal de hei op werden gedreven.  Eenmaal op de hei kwamen deze paden samen in lange, kaarsrechte routes. Deze rechte paden, de dreven, liepen dwars over de hei en verbonden zo de omliggende dorpen.

Inmiddels is de samenhang in dit patroon verdwenen.  De dreven zijn in het natuurgebied nog steeds aanwezig, maar de driften zijn moeilijker vindbaar.

Binnen ‘Meer Maashorst!’ wordt het patroon van dreven en driften weer opgewaardeerd, waardoor ze de ideale stand-landverbindingen worden.  Zo is er een project dat zich richt op de herkenbaarheid van de dreven.

 In de in totaal 7 projecten die zich richten op ‘Dynamische landschappen’ gaat het om de driften in het kleinschalig landschap tussen de dorpen en het natuurgebied.  Bij elk dorp wordt een ‘hoofddrift’ aangelegd. Een hoofddrift verbindt als fiets- en wandelpad alle landschappelijk en recreatief interessante plekken rondom een kern en mondt uit op een dreef. Het is door zijn vormgeving een opvallende structuurdrager die de basis vormt voor de ontwikkeling van het dynamisch landschap. Vanaf de hoofddrift is al het moois dat het dynamisch landschap te bieden heeft te zien. De hoofddrift rijgt het dorp,  het natuurgebied en het tussenliggende landschap aan elkaar. Daarnaast zijn er de kleine driften die als zandpad met begeleidende beplanting zorgen voor de verdere dooradering en ontsluiting van het dynamisch landschap.


De hoofddrift in het Dynamisch landschap Schaijk loopt vanaf het centrum via Udensedreef en Hoevestraat naar de dreef Nistelrooisebaan. Hiermee ontstaat een duidelijke en logische route vanaf het centrum naar het natuurgebied. Ook de Udensedreef is een belangrijke (lokale) ingang van het natuurgebied. Aan de al aanwezige faciliteiten (zoals het Docus de das pad) worden vanuit verschillende projecten en faciliteiten toegevoegd, zoals een theehuis vanuit het deelproject Natuurbegraven , maar ook een hondenlosloopgebied vanuit het Inrichting- en Beheerplan voor De Maashorst.

Binnen het project Dynamisch landschap Schaijk wordt daarom de Udensedreef als ingang versterkt. Ook wordt de parkeerplaats uitgebreid. Verder worden er enkele rustplekken ingericht. Met de versterking van het groen langs kleine driften wordt het Dynamisch Landschap verder versterkt.Inbedding routedelen Dynamische Landschappen in bestaande routenetwerken

landerd
2210