Een overzicht van plannen die in het gebied rond Schaijk spelen
Realisatie Ecologische Hoofdstructuur


Realisatie Ecologische Hoofdstructuur in de kern van De Maashorst (Schaijk en Zeeland)

De provincie heeft de Maashorst bestempeld als ecologische hoofdstructuur (EHS). In het hart van de Maashorst liggen 238 hectaren die nog in landbouwkundig gebruik zijn en dus geen EHS zijn.
Om de nog ontbrekende EHS te realiseren worden op vrijwillige basis 180 hectaren die nu een ander grondgebruik hebben, omgevormd naar natuur. Deze 180 hectaren kunnen worden verworven, maar het is ook mogelijk om een vorm van particulier natuurbeheer toe te passen. 58 hectaren grond die al verworven zijn, zullen worden omgevormd tot natuur.

Het uiteindelijke doel is het realiseren van een groot aaneengesloten natuurgebied. Een tweede belangrijk doel is herstel van de hydrologie:  het beëindigen van de verdroging door het op vrijwillige basis verminderen van snelle waterafvoer en het beëindigen van beregening uit grondwater.


.

Natuurbegraven


Dit deelproject binnen ‘Meer Maashorst’ maakt het mogelijk om begraven te worden in de natuur. Er wordt 11 hectare landbouwgrond omgevormd naar natuur en een productiebos van 12 hectare met voornamelijk naaldbomen wordt omgevormd tot een open bos met meer natuurlijke afwisseling. Binnen deze nieuwe en omgevormde natuur komt ruimte voor graven.

Binnen dit project wordt ook een theehuis met een beleeftuin ontwikkelt aan de Udensedreef. De tuin is mede bedoeld voor de bewoners van de Nieuwe Hoeve, maar zal openbaar toegankelijk zijn.

Ontwikkeling recreatieve poort Palmstraat


Aan de noordzijde van De Maashorst wordt, als deelproject binnen ‘Meer Maashorst!’ een geheel nieuwe recreatieve poort gerealiseerd. Dit wordt de centrale entree voor bezoekers aan de noordzijde van de Maashorst, vanuit de richtingen Paalgraven / A50, Oss, Schaijk, etc. Deze recreatieve poort komt aan de Palmstraat in Schaijk, in de nabijheid van Camping de Maashorst. In de directe nabijheid realiseert de gemeente een uitkijktoren.

Aan de randen van De Maashorst komen in totaal drie recreatieve poorten; dit worden de centrale entrees voor de ontsluiting van het natuurgebied. Door deze aanpak wordt de natuur in de kern versterkt en wordt de toeristische druk op het gebied in de randen opgevangen.

Tegelijk met de ontwikkeling van deze recreatieve poort ontwikkelt ook de bestaande Camping De Maashorst zich tot een landgoed met moderne vakantiebungalows.

Ook worden openbare parkeervoorzieningen gerealiseerd, wandelpaden aangelegd, en wordt een speel- en fitnessbos ingericht.

De uiteindelijke Poort naar de Maashorst bestaat straks uit de nieuw te realiseren horeca- / activiteitenlocatie, in combinatie met het bungalowpark Landgoed De Maashorst.


Maashorstplassen


Bij de Maashorstplassen aan de Palmstraat – Nistelrooisebaan zal na afronding van de zandwinning aan de zuidzijde een brede natuurvriendelijke oever ontstaan. De grote grazers van de Maashorst kunnen hier komen drinken. Ook worden enkele extensieve recreatieve voorzieningen gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld rustplekken en vogelkijkhut.

landerd
2210